Privacyverklaring

CharM Webmarketing
CharM Webmarketing, gevestigd aan Spechtlaan 85
2261 BC Leidschendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.charm-webmarketing.nl
Spechtlaan 85
2261 BC Leidschendam
+31642800384

Persoonsgegevens die wij verwerken
CharM Webmarketing verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • Land

Wij ontvangen deze gegevens van personen zelf bij het aangaan van een contract of als personen hiervoor zelf een formulier invullen, zoals een reactieformulier of een inschrijving voor de nieuwsbrief.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@charm-webmarketing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
CharM Webmarketing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of aanbiedingen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • CharM Webmarketing verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
CharM Webmarketing neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CharM Webmarketing) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CharM Webmarketing bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam, naam contactpersoon en adresgegevens zoals vermeld op de factuur worden 7 jaar bewaard wegens de verplichte bewaarplicht van de Belastingdienst.
 • Inloggegevens die benodigd zijn voor geleverde diensten, zoals die van webhosting, e-mail, social media en WordPress, worden bewaard zolang de klant een actieve klant is. Indien de samenwerking schriftelijk of mondeling wordt beëindigd, zullen ook deze gegevens worden verwijderd. Ook worden eventuele gebruikersaccounts van CharM Webmarketing verwijderd.
 • Namen en e-mailadressen die zijn verzameld voor het ontvangen van de nieuwsbrief, zullen minstens worden bewaard zolang de persoon nog staat ingeschreven voor de nieuwsbrief. Nadat er een opt-out is ontvangen, zal de persoon van de maillijst en uit het systeem verwijderd worden, tenzij deze om andere redenen nog in het systeem bewaard moet blijven (bijvoorbeeld wegens de bewaarplicht van facturen).
 • Gegevens die zijn verzameld voor het inplannen van een gratis adviesgesprek zullen na het ontvangen hiervan nog 3 maanden bewaard blijven in het systeem. Indien in die tijd niet tot samenwerking overgegaan wordt, zullen deze weer worden verwijderd. Indien er wel een samenwerking tot stand komt, waarbij er facturen verstuurd zullen worden, treedt de bewaarplicht van de Belastingdienst van 7 jaar in werking.
 • Reacties onder artikelen blijven voor de duur van de plaatsing van het artikel online staan of totdat er een verzoek is ontvangen om de betreffende reactie te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
CharM Webmarketing verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CharM Webmarketing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
CharM Webmarketing gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. CharM Webmarketing gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CharM Webmarketing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@charm-webmarketing.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

CharM Webmarketing wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CharM Webmarketing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@charm-webmarketing.nl. CharM Webmarketing heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Alle computers en externe opslag die door CharM Webmarketing gebruikt worden, worden enkel door iemand van CharM Webmarketing gebruikt en zijn beveiligd met een wachtwoord en/of pincode.